در سال جدید تحصیلی فایلهای صوتی و تقریرات در سایت جدید بارگزاری میشود.

Ostadganji.ir

IMG-20220526-WA0027.jpg

آمار بازدیدکنندگان

271850
امروزامروز536
دیروزدیروز769
این هفتهاین هفته1433
این ماهاین ماه21852
کل بازدیدهاکل بازدیدها2718502

درس اصول آیت الله گنجی

جلسه ی پنجم

91/06/14

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:46:59 10.7MB دانلود

 

تقرير فارسي:

 15/ 06/ 91(310)

مقدمة ثالثة

وجوب تحذر مترتب بر إنذار باشد اما اگر وجوب تحذر قبل از انذار باشد ملازمه با قول منذر ندارد چون اگر منذر که انذار کرده تحذر واجب ميشود پس معلوم ميشود قولش حجة است اما اگر با قطع نظر از إنذار منذر تحذر واجب باشد و خداوند برای تأکيد فرموده که إنذار کنند قول منذر حجة نيست .

نظر سيد صدر

سيد محمد باقر[1] خلافاً للکل اسرار دارد که وجوب تحذر مترتب بر إنذار نيست و وجوب تحذر با قطع از نظر از انذار واجب است و اين وجوب تحذر همان وجوب إحتياطی است که هر کس قبل از إنذار علم اجمالی قبل از فحص به آن دارد و بايد احتياط کند .

ايشان گفته مکلف دو حالة دارد يکی حالة بعد الفحص که معظم احکام شريعة را پيدا کرده است و الان هر جا شک کند قبح عقاب بلابيان جاری می کند که اسمش را شبه بدويه می گذاريم. و أخری حالتی که تقتضی الإحتياط يا حالة شبه بعد الفحص يا حالة عالم إجمالی است اگر آيه شريفه در حالة أولی نازل شده بود يعنی بايد انذار کنيد قومی را که شبهاتشان بدويه است وجوب تحذر مترتب بر إنذار می شود و اما اگر شبهاتشان قبل از فحص است وجوب تحذر مترتب بر إنذار نيست . ايشان إدعی کرده آيه شريفه ناظر است به حالة ثانية و اين وجوب تحذر ارشادی است و قبل از إنذار ثابت است .

سه بيان برای إثبات اين نظر

بيان أول :

ظاهر از امر به فعلی که تعليل به علتی می شود اين است که آن مأموربه علة وجود آن شيء است نه علة وجوب آن شيء به عبارتی مقدمه وجوديه است نه وجوبية در مثال توضأ لتصلی ظاهر اين است که وضوء علة برای نماز است اين که علة وجوب باشد خلاف ظاهر است مثل اين که أنذر لتفی بنذرک که نذر مقدمه وجوبية است برای لتفی بنذرک .

در محل کلام لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ظاهرش اين است که انذار علة وجود برای تحذر است نه وجوب التحذر .

ولکن أولاً ظهور در علة وجودية مناقشه دارد ثانياً سلمنا که علة وجودی باشد باز کسانی که قائلند وجوب تحذر مترتب بر إنذار است هم همين ظهور در وجود را قبول دارند و لکن می گويند وجوب تحذر را از قرينه خارجية فهميديم که کلمه لعل و کشف محبوبية و لغوية و غاية نه از ظاهر آية تا شما بگوييد ظهور آيه وجود تحذر است نه وجوب تحذر .

بيان دوم :

آيه شريفه نازل شده در حق کسانی که اصل دين و شريعة را شنيده اند و به طور طبيعی علم اجمالی پيدا کرده اند و خداوند امر کرده که يک گروهی را بفرستيد که تفقه کنند و آنچه که علم إجمالی داريد را تفصيلاً بيان کنند پس وجوب تحذر قبل از إنذار است .

ولکن آن زمانهای سابق علم إجمالی نداشته اند اهل بوادی ذهن بسيطی داشته اند و اين که عقلشان حکم کند که تحذر واجب است و..اين طور نبوده است مؤيد اين حرف رواياتی است که می فرمايد الناس فی عذر ما لم يرجعوا پس معلوم ميشود که تحذر بعد از رجوع نافرين است .

بيان سوم :

ولينذروا قومهم ..درجايی صدق می کند که قبل از إنذار شيء مخوفی باشد تا به آن انذار شود پس حجية قبل از إنذار آمده است که علم إجمالی است .

و لکن اين حرف خطابة است ممکن است الان إنذار کند و قبلاً کسی خبر نداشته است و در رواية است که اعذر من إنذر . و بشيرا و نذيراً که در مورد رسول الله صلی الله عليه و آله است فقط در مورد احکام عقلی نيست بلکه در مورد احکام شرعی هم هست در مورد شرب خمر هم انذر ولو قبل از آن برائة بوده است

أضف إلی ذلک سلمنا که وجوب تحذر قبل از انذار است ولکن ادعی می کنيم دو وجوب تحذر داريم يکی وجوب تحذر ناشی از علم إجمالی و يک وجوب تحذر در خصوص بعض اطراف علم إجمالی.وقتی نافرين رجوع ميکنند و انذار می کنند وجوب تحذر ديگری می آيد غير وجوب تحذری که به طور کلی بود اين وجوب تحذری که می آيد مولوی است و مترتب بر موارد خاصة است .

مقدمة رابعة

منذر بودن دخيل در حکم نيست آنچه که دخيل در حکم است إخبار منذر است .و بين انذار و إخبار فرق است انذار يک جهة انشائی است ولی إخبار نقل ألفاظ است

_______________

[1] بحوث فی الأصول ج4ص374الکلمة الأولی..